GKE – Tạo và Exposing một Service

Để cho phép các máy khách bên ngoài kết nối với ứng dụng của chúng tôi chạy trên Kubernetes cluster này, chúng ta cần exposing một Service.

Máy chủ web nginx của chúng ta đang chạy trên cổng 80 trong container, chúng ta cần expose nó trên port 80 của service. Chúng ta chọn Service type là Load balancer.

Bạn có thể vào Services & Ingress để xem service vừa tạo.

Bạn click vào IP tại Endpoints để test nginx web server đang chạy.