Kubernetes – Add Worker Nodes vào master Node

Trên node worker cần join vào master. Login các worker Nodes (kube-worker-1, kube-worker-2) và chạy các command để join cluster.

sudo kubeadm join 192.168.1.90:6443 --token 9y92rt.jzjlkfhj6w76a1cq --discovery-token-ca-cert-hash sha256:0dedb26e7378009a881bc4a954b93488186bd424dfea080886ef04544d95031b

Kiểm tra kết quả

Trên Master Node, thực hiện command sau

kubectl get nodes

Như vậy cả 3 Node đã Ready.