Kubernetes – Cài đặt Docker

Chạy lệnh sau để cài đặt docker

sudo apt-get install docker-ce -y

Thực hiện lệnh Docker Không có Sudo (Tùy chọn)

Thêm người dùng của bạn vào docker group

sudo usermod -aG docker ${USER}

Login lại để apply

su - ${USER}

Kiểm tra user đã được add vào docker group

id -nG