Kubernetes – Cài đặt Kubernetes Dashboard

Phần này sẽ thiết lập giao diện đồ họa cho kubernetes. Dùng command sau để deploy service của Dashboard

kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes/dashboard/v1.10.1/src/deploy/recommended/kubernetes-dashboard.yaml

Theo default thì chỉ có thể truy cập vào Dashboard bằng https và phải dùng trên Master Node thông qua command

kubectl proxy

Như vậy khó khăn trong việc truy cập (Ubuntu Server không có UI để sử dụng) Vì vậy cần cấu hình lại service Dashboard để có thể truy cập từ máy khác.

Chỉnh sửa lại cấu hình của service kubernetes-dashboard

KUBE_EDITOR="nano" kubectl -n kube-system edit service kubernetes-dashboard

Thay type: ClusterIP thành NodePort, save lại

Có thông báo service dashboard đã được thay đổi

Kiểm tra lại port

kubectl -n kube-system get service kubernetes-dashboard

Truy cập vào https://<IP Master>:<Port>. Ví dụ https://192.168.1.90:30592.

Tiếp đến cần tạo key để login (token). Thực hiện các lệnh sau

kubectl create serviceaccount dashboard -n default
kubectl create clusterrolebinding dashboard-admin -n default --clusterrole=cluster-admin --serviceaccount=default:dashboard

Để hiển thị token vừa tạo dùng lệnh bên dưới

kubectl get secret $(kubectl get serviceaccount dashboard -o jsonpath="{.secrets[0].name}") -o jsonpath="{.data.token}" | base64 --decode && echo ""

Copy code này, chọn login bằng token vào đăng nhập vào dashboard.