Kubernetes – Cài đặt Kubernetes

Đổi cgroup-driver cho kubernetes và docker

Mặc định docker sử dụng dirve cgroupfs.

sudo docker info | grep -i cgroup

Kubernetes recommended driver là systemd vì vậy nên chuyển drive của docker sang systemd

sudo nano /etc/docker/daemon.json

Với nội dung sau

{
  "exec-opts": ["native.cgroupdriver=systemd"]
}

Và khởi động lại

sudo service docker restart

Disable Swap

Cần disable Swap khi sử dụng Kubernetes

free -m

Để disable Swap, sử dụng command sau:

sudo swapoff -a

Kiêm tra lại

free -m

Tuy nhiên khi khởi động lại swap sẽ bật lại, để disable luôn bạn có thể sửa trong file /etc/fstab.

sudo nano /etc/fstab

Thêm dấu “#” trước dòng có swap và khởi động lại thiết bị. swap sẽ disable luôn.

Cài đặt kubernetes

Cài các package cần thiết

sudo apt-get install apt-transport-https curl -y

Thêm khóa GPG cho kho lưu trữ Kubernetes vào hệ thống

curl -s https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg | sudo apt-key add

Thêm kho lưu trữ Kubernetes vào APT sources:

sudo apt-add-repository "deb http://apt.kubernetes.io/ kubernetes-xenial main"

Cài đặt kubernetes

sudo apt-get install kubeadm -y

Kiểm tra version đã cài đặt

kubeadm version