Kubernetes – Setup Hosts

Cài đặt tất cả các gói sau trên Master Node và Worker Node

Đầu tiên, update danh sách các gói hiện

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade -y

Setup Hosts

Mở file /etc/hosts

sudo nano /etc/hosts

Thêm các config bên dưới

192.168.1.90 kube-master
192.168.1.91 kube-worker-1
192.168.1.92 kube-worker-2

Save và test ping tất cả servers hostname.

ping -c 3 kube-master
ping -c 3 kube-worker-1
ping -c 3 kube-worker-2