Kubernetes – Tổng Quan

Kubernetes (K8s) là một mã nguồn mở được cung cấp bởi Google, dùng để triển khai tự động, scaling, quản lý container.

Environment

Trong khoá học này, mình sẽ hướng dẫn cách cài đặt kubernetes trên môi trường sau:

  • VirtualBox 6.0.2 trên Linux Mint
  • Ubuntu 18.04 server trên VM
  • Kubernetes v1.14.2

Requirements

  • 2CPU
  • 2GB of ram
  • disabled SWAP
  • 20GB of HDD

Demo trên VirtualBox, 3 VM (1 node master, 2 node worker)

  • kube-master : 192.168.1.90 (hostname kube-master)
  • kube-worker-1 : 192.168.1.91 (hostname kube-worker-1)
  • kube-worker-2 : 192.168.1.92 (hostname kube-worker-2)