LAMP CentOS 7 – Cài đặt MariaDB server

Trên CentOS 7, MySQL được thay bằng MariaDB, thực chất MariaDB là bản tối ưu MySQL để có hiệu suất cao hơn, về cơ bản, các lệnh giống nhau. Để tiến hành cài đặt bạn cần kiểm tra gói cài đặt của MariaDB trên VPS đã có hay chưa.

yum search MariaDB

Cài đặt MariaDB server trên CentOS 7

Kiểm tra phiên bản MariaDB

yum info mariadb

Cài đặt MariaDB server trên CentOS 7

Cài đặt MariaDB server trên CentOS 7Sau khi kiểm tra xong tiến hành cài đặt.

yum install mariadb-server

Cài đặt MariaDB server trên CentOS 7

y

rồi enter

Cài đặt MariaDB server trên CentOS 7Quá trình kết thúc

Cài đặt MariaDB server trên CentOS 7

Bật chức năng tự khởi động

systemctl enable mariadb.service

Cài đặt MariaDB server trên CentOS 7

Khởi động MariaDB

systemctl start mariadb.service

Cài đặt MariaDB server trên CentOS 7

Kiểm tra lại trạng thái của MariaDB

systemctl status mariadb.service

Cài đặt MariaDB server trên CentOS 7Sau khi cài đặt và MariaDB đã chạy, tiến hành cài đặt bảo mật cho MariaDB. Chạy lệnh

mysql_secure_installation

Cài đặt MariaDB server trên CentOS 7Nhấn enter vì lúc này mật khẩu hiện tại là rỗng. (Tài khoản root của MariaDB này khác với tài khoản root của VPS)

Cài đặt MariaDB server trên CentOS 7

y

rồi nhấn enter để đặt mật khẩu cho user root

Nhập mật khẩu rồi nhấn enter, nhắc lại mật khẩu lần nữa.

Cài đặt MariaDB server trên CentOS 7Bạn có xóa user anonymous không, nhập y và enter

Cài đặt MariaDB server trên CentOS 7Tắt đăng nhập từ xa của user root, nhập

y

và enter.

Cài đặt MariaDB server trên CentOS 7Xóa database test, nhập y và enter

Cài đặt MariaDB server trên CentOS 7Load lại thông tin, nhập

y

và enter

Cài đặt MariaDB server trên CentOS 7Hoàn thành

Cài đặt MariaDB server trên CentOS 7

Tạo Database và user quản trị Database

Bạn nên tạo mỗi user quản trị Database ứng với 1 website, tránh dùng user root, vì nếu ai có user này sẽ có toàn quyền với CSDL của bạn.

Trước tiên, bạn đăng nhập vào MariaDB server

mysql -u root -p123456789

trong đó user là root, mật khẩu là 123456789

Cài đặt MariaDB server trên CentOS 7

Tạo CSDL

create database database1;

Trong đó database1 là tên CSDL.

Cài đặt MariaDB server trên CentOS 7

Tạo user

create user 'user'@localhost identified by '123456';

Cài đặt MariaDB server trên CentOS 7

Gán database cho user

GRANT ALL ON database1.* TO 'user'@'localhost';

Cài đặt MariaDB server trên CentOS 7Bạn kiểm tra lại thông tin mình vừa tạo

Kiểm tra các CSDL

show databases;

Kiểm tra user

select user,host,password from mysql.user;

Cài đặt MariaDB server trên CentOS 7