LAMP CentOS 7 – Cài đặt phpMyAdmin

Nếu việc quản lý MariaDB bằng dòng lệnh khó khăn đối với bạn, thì việc cài đặt phpMyAdmin sẽ giúp bạn giải quyết vấn đền này một cách trực quan, thuận tiện với giao diện web.

Hướng dẫn cài đặt phpMyAdmin

Tuy nhiên khác với Apache, MariaDB hay PHP các gói phpMyAdmin không có sẵn.

Bạn có thể kiểm tra bằng lệnh

yum info phpMyAdmin

Hướng dẫn cài đặt phpMyAdmin trên CentOS 7Kết quả trả về là không có các gói này. Để cài đặt bạn phải sử  Fedora Projects EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux) repo.

yum install epel-release

Hướng dẫn cài đặt phpMyAdmin trên CentOS 7Nhập y  và nhấn enter

Hướng dẫn cài đặt phpMyAdmin trên CentOS 7Quá trình cài đặt kết thúc

Hướng dẫn cài đặt phpMyAdmin trên CentOS 7Bây giờ bạn kiểm tra lại

yum info phpMyAdmin

Hướng dẫn cài đặt phpMyAdmin trên CentOS 7Vậy là đã có các gói cài đặt, tiến hành cài bằng lệnh

yum install phpmyadmin

Hướng dẫn cài đặt phpMyAdmin trên CentOS 7Nhập y và enter.Hướng dẫn cài đặt phpMyAdmin trên CentOS 7

Tiếp tục nhập y  và nhấn enter.

Hướng dẫn cài đặt phpMyAdmin trên CentOS 7Sau khi cài đặt xong, bạn vẫn chưa truy cập được vào địa chỉ http://yourip/phpmyadmin bởi vì phpMyAdmin giới hạn quyền truy cập từ các ip khác, để thay đổi bạn mở file

/etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf

Hướng dẫn cài đặt phpMyAdmin trên CentOS 7Tim và sửa thành

<IfModule mod_authz_core.c>
     # Apache 2.4
     <RequireAny>
       #Require ip 127.0.0.1
       #Require ip ::1
                Require all granted
     </RequireAny>
</IfModule>

(Thêm # vào 2 dòng Require ip 127.0.0.1 và Require ip ::1 để loại bỏ chúng và thêm vào Require all granted)

Hướng dẫn cài đặt phpMyAdmin trên CentOS 7Bạn cũng có thể cài đặt truy cập vào phpMyAdmin chỉ bằng ip của bạn, tuy nhiên nếu bạn dùng ip động (Mỗi lần khởi động lại modem sẽ có ip khác nhau) thì không nên vì như thế mỗi lần muốn truy cập bạn phải chỉnh lại một lần.

Bây giờ bạn thử truy cập vào  http://yourip/phpmyadmin (hay http://domain/phpmyadmin) lại xem

Hướng dẫn cài đặt phpMyAdmin trên CentOS 7Bạn đăng nhập bằng user đã  tạo ở bài hướng dẫn MariaDB

Hướng dẫn cài đặt phpMyAdmin trên CentOS 7Bạn thấy đấy, trong user này có quyền đối với database1 đã tạo.

Chúc các bạn thành công!