LAMP CentOS 7 – Cập nhật hệ thống

Thông thường, sau khi mua một VPS CentOS, việc đầu tiên trước khi tiến hành cài đặt và sử dụng đó là cập nhật hệ thống, việc cập nhật này giúp hệ thống làm việc an toàn, bảo mật hơn cũng như giảm thiểu lỗi. Cập nhật hệ thông trên CentOS cũng rất dễ dàng thông qua công cụ quản lý YUM

YUM (Yellow dog Update, Modified) là một công cụ quản lý và cài đặt phần mềm trên hệ thống Red Hat Linux. Được phát triển bởi Duke University

YUM hỗ trợ trên Red Hat Enterprise Linux (RHEL) và các bản phân phối của nó bao gồm : Red Hat Enterprise Linux, CentOS , Fedora.

YUM có thể cài đặt các gói mới hay cập nhật các gói đã có một cách tự động và dễ dàng qua dòng lênh. Nó là tiện ích mặt định trong CentOS, bạn có thể kiểm tra phiên bản của nó bằng dòng lệnh

yum –version

Cập nhật hệ thống trên CentOS 7

Bây giờ bạn có thể cập nhật hệ thống với lệnh đơn giản sau

yum -y update

Cập nhật hệ thống trên CentOS 7

Chờ qua trình kết thúc

Cập nhật hệ thống trên CentOS 7