LAMP CentOS 7 – Làm việc với file

Dưới đây là các lệnh cần thiết khi bạn làm việc với file trên CentOS.

Tạo file

vi [tên file]

Làm việc với file trên CentOSVí dụ mình tạo file test.txt, khi enter sẽ xuất hiện giao diện nhập nội dung.

Làm việc với file trên CentOSNhấn phím insert để bắt đầu nhập nội dung

Làm việc với file trên CentOSBạn nhập nội dung vào

4Sau đó nhấn Esc để thoát khỏi chế độ insert

5:wq!  Rồi nhấn Enter để lưu và thoát

6Vậy là bạn đã tạo xong file test.txt rồi

7

Sửa file trên CentOS

Để sửa file trên CentOS, bạn dùng lại lệnh tạo file, nếu file đã có sẽ hiển thị nội dung và cho phép bạn sửa

Làm việc với file trên CentOSLúc này thao tác tương tự như tạo.

Xem nội dung

Để xem nội dung bạn dùng lệnh

cat [tên file]

ví dụ xem file test.txt mới tạo

9

Đổi tên file

Dùng lệnh mv

mv [tên cũ] [tên mới]

Ví dụ

mv test.txt test-new.txt

Kết quả

10

Cách copy file

cp [file-copy] [tên-mới]

ví dụ copy file test-new.txt thành thêm file test-copy.txt

cp test-new.txt test-copy.txt

Kết quả

11

Di chuyển file

mv [file-di-chuyển] [thư mục đến]

Ví dụ mình di chuyển file test-copy.txt từ thư mục home vào thư mục home/tm1

Kết quả

12

Xóa file

rm [tên file cần xóa]

Ví dụ xóa file test-new.txt

rm test-new.txt

13Nhập y  để xác nhận đồng ý xóa

Kết quả

Làm việc với file trên CentOS