Laravel – Cài đặt

Để quản lý các gói thành phần, Laravel sử dụng composer. Tùy HĐH Windows, Linux hay Mac bạn chọn phiên bản phù hợp.

Step 1 : Vào URL bên dưới, tải bản cài đặt:

https://getcomposer.org/download/

Step 2 : Sau khi cài đặt Composer, mở command prompt (cmd) gõ lệnh prompt sau để kiểm tra.

composer

Nếu kết quả hiển thị như hình bên dưới tức là đã cài đặt thành công.

Step 3 : Vào thư mục bạn muốn lưu projects, Thực thi lệnh command để tạo project mới.

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel blog


Như hình, mình sẽ tạo project tên là blog trong thư mục htdocs của xampp.

Chờ quá trình kết thúc.

Step 4 : Chạy Laravel service bằng dòng lệnh command.

php artisan serve

Step 5 : Vào url như trong hình trên bằng trình duyệt. Nếu kết quả như sau nghĩa là laravel đã được cài đặt thành công.

Hoặc vào http://localhost/blog/public/ nếu dùng xampp.