Laravel – Cấu hình

Folder config chứa tất cả các file cấu hình của ứng dụng. Như : database, session, mail, application, services…

Cấu hình cơ bản

Sau khi cài đặt laravel, bạn cần cấu hình quyền ghi dữ liệu cho thư mục storagebootstrap/cache.

Khi cài mới thư mục gốc có file .env.example bạn cần đổi tên thành .env, nếu bạn dùng Composer, file này sẽ được tự động đổi tên.

Tạo một key bảo mật cho dữ liệu mã hóa cho ứng dụng của bạn, Nếu cài bằng composer, key này được tạo sẵn vào lưu trong file .env.

php artisan key:generate

Bạn có thể chỉnh locale, time zone.. trong file config/app.php.

Cấu hình môi trường.

Laravel cung cấp các môi trường khác nhau để chạy ứng dụng ví dụ như testing, production… tùy vào mục đích có thể thay đổi giá trị này trong file .env trong ứng dụng.

Ví dụ như khi chạy ứng dụng bạn sử dụng cache, còn giai đoạn phát triển thì không cần.

Bạn có thể thay đổi hàng APP_ENV=local thành giá trị khác theo yêu cầu của bạn.

Cấu hình Database

Cấu hình Database trong file config/database.php. Laravel hỗ trợ sẵn các loại CSDL sau:

  • SQLite
  • MySQL
  • Postgres
  • SQL Server

Bạn có thể cấu hình cho những DB khác nhau và chỉ định 1 database làm mặt định.

Tên cho ứng dụng

Bạn có thể cấu hình tên ứng dụng thông qua lệnh command:

php artisan app:name <name-of-your-application>

Thay <name-of-your-application> bằng tên bạn muốn đổi.

Bật tắt chế độ bảo trì

Khi sửa chữa, bảo trì website, bạn có thể bật tắt chế độ bảo trì để thông báo đến người dùng.

Bật chế độ bảo trì với lệnh command bên dưới

php artisan down

Lúc này ứng dụng sẽ hiển thị thông báo:

Tắt chế độ bảo trì để trở lại bình thường dùng lệnh command sau.

php artisan up