Laravel – Cấu trúc ứng dụng

Thư mục gốc

Thư mục gốc Laravel chưa các file và folder như hình bên dưới.

app : Chứa code core của ứng dụng.

bootstrap : Chứa file thiết lập cơ bản để chạy ứng dụng và lưu cache để tối ưu hệ thống.

config : Chứa file thiết lập cấu hình của ứng dụng như CSDL, Hash, Mail…

database : Chứa các file database migration và seeds.

public : Là thư mục gốc ứng dụng, chứa file index, css, js, image…

resources : Chứa các file template, lang, và asset (js, sass) dùng để render ra html, css, js.

routes : Chứa file dùng để đăng ký route cho ứng dụng.

storage : Thư mục lưu trữ của ứng dụng, bao gồm các dữ liệu upload, cache, logs… trong quá trình chạy.

test : chứa các file test cases.

vendor : là thư mục core của ứng dụng, chứa các gói liên quan.

Thư mục app

Là thư mục ứng dụng, có cấu trúc như sau

Console : Lưu trữ các lệnh artisan commands.

Exceptions : Thư mục chứa các file xử lý trong trường hợp ngoại lệ của ứng dụng.

Http : Chứa các file Controller, Model, Middleware.

Providers : chứa các service providers.