Laravel – Database

Laravel hỗ trợ làm việc với 4 loại DB sau:

  • MySQL
  • PostgreSQL
  • SQLite
  • SQL Server

Để truy vấn dữ liệu, bạn có thể sử dụng câu SQL, qua query builder hay Eloquent ORM.

Chúng ta sẽ tìm hiểu CRUD (Create, Read, Update, Delete) trong Laravel thông qua ví dụ quản lý sinh viên bên dưới.

Config DB trong file config/database.php vào tạo 1 Database tên college.

Tạo một bảng student trong DB này. Có cấu trúc như sau:

Tên cột Kiểu dữ liệu Thuộc tính
id int(11) Primary key | Auto increment
name varchar(25)

Chúng ta sẽ thực hiện công việc thêm, đọc, sửa và xóa dữ liệu ở các bài sau.