Laravel – DB delete

Xóa dự liệu

Bạn có thể xóa dữ liệu từ Database với phương thức delete của DB facade.

Cấu trúc int delete(string $query, array $bindings = array())
Thuộc tính $query(string) : Câu truy vẫn vào CSDL

$bindings(array) : Giá trị truyền vào câu query

Kết quả int
Mô tả delete dữ liệu từ Database

Ví dụ

Step 1 : Tạo controller StudDeleteController bằng lệnh command bên dưới.

php artisan make:controller StudDeleteController

Step 2 : Thêm code sau vào controller StudDeleteController vừa tạo ở trên.

<?php

namespace App\Http\Controllers;
use DB;
use Illuminate\Http\Request;

class StudDeleteController extends Controller
{
  public function index(){
    $users = DB::select('select * from student');
    return view('stud_delete_view',['users'=>$users]);
  }
  public function destroy($id) {
    DB::delete('delete from student where id = ?',[$id]);
    echo "Record deleted successfully.<br/>";
    echo '<a href="/delete-records">Click Here</a> to go back.';
  }
}

Step 3 : Tạo View resources/views/stud_delete_view.blade.php với nội dung bên dưới.

<html>

  <head>
   <title>View Student Records</title>
  </head>

  <body>
   <table border = "1">
     <tr>
      <td>ID</td>
      <td>Name</td>
      <td>Edit</td>
     </tr>
     @foreach ($users as $user)
     <tr>
      <td>{{ $user->id }}</td>
      <td>{{ $user->name }}</td>
      <td><a href = 'delete/{{ $user->id }}'>Delete</a></td>
     </tr>
     @endforeach
   </table>

  </body>
</html>

Step 4 : Thêm code sau vào routes/web.php.

Route::get('delete-records','StudDeleteController@index');
Route::get('delete/{id}','StudDeleteController@destroy');

Step 5 : Vào http://localhost:8000/delete-records

Step 6 : Click vào link deletel để xóa dữ liệu.

Step 7 : Click link ‘Click Here’ để về lại trang trước. Bạn sẽ thấy dữ liệu đã được xóa.