Laravel – DB insert

Insert

Để insert dữ liệu, dùng phương thức insert() của DB facade. Có cấu trúc như sau:

Cấu trúc bool insert(string $query, array $bindings = array())
Thuộc tính $query(string) : Câu truy vẫn vào CSDL

$bindings(array) : Giá trị truyền vào câu query

Kết quả bool
Mô tả Chèn dữ liệu vào Database

Ví dụ

Step 1 : Tạo controller tên StudInsertController bằng lệnh dưới đây:

php artisan make:controller StudInsertController

Step 2 : Thêm code như hình bên dưới vào controller StudInsertController mới tạo.
app/Http/Controllers/StudInsertController.php

<?php

namespace App\Http\Controllers;
use DB;
use Illuminate\Http\Request;

class StudInsertController extends Controller
{
  public function insertform(){
    return view('stud_create');
  }

  public function insert(Request $request){
    $name = $request->input('stud_name');
    DB::insert('insert into student (name) values(?)',[$name]);
    echo "Record inserted successfully.<br/>";
    echo '<a href = "/insert">Click Here</a> to go back.';
  }
}

Step 3 : Tạo View resources/views/stud_create.blade.php với nội dung bên dưới.

<html>

  <head>
   <title>Student Management | Add</title>
  </head>

  <body>
   <form action = "/create" method = "post">
     <input type = "hidden" name = "_token" value = "<?php echo csrf_token(); ?>">

     <table>
      <tr>
        <td>Name</td>
        <td><input type='text' name='stud_name' /></td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan = '2'>
         <input type = 'submit' value = "Add student"/>
        </td>
      </tr>
     </table>
	
   </form>

  </body>
</html>

Step 4 : Thêm code sau vào routes/web.php.

Route::get('insert','StudInsertController@insertform');
Route::post('create','StudInsertController@insert');

Step 5 : Vào http://localhost:8000/insert

Step 6 : Nhập nội dung.