Laravel – DB select

Select dữ liệu

Sau khi configuring DBinsert dữ liệu, Chúng ta có thể lấy dữ liệu ra với phương thức select(). Cấu trúc như bên dưới:

Cấu trúc array select(string $query, array $bindings = array())
Thuộc tính $query(string) : Câu truy vẫn vào CSDL

$bindings(array) : Giá trị truyền vào câu query

Kết quả array
Mô tả Đọc dữ liệu từ Database

Ví dụ

Step 1 : Tạo controller tên StudViewController bằng lệnh command bên dưới.

Step 2 : Thêm code sau vào controller StudViewController vừa tạo.
app/Http/Controllers/StudViewController.php

<?php

namespace App\Http\Controllers;
use DB;
use Illuminate\Http\Request;

class StudViewController extends Controller
{
  public function index(){
    $users = DB::select('select * from student');
    return view('stud_view',['users'=>$users]);
  }
}

Step 3 : Tạo View resources/views/stud_view.blade.php với code như bên dưới.

<html>

  <head>
   <title>View Student Records</title>
  </head>

  <body>
   <table border = 1>
     <tr>
      <td>ID</td>
      <td>Name</td>
     </tr>
     @foreach ($users as $user)
     <tr>
      <td>{{ $user->id }}</td>
      <td>{{ $user->name }}</td>
     </tr>
     @endforeach
   </table>

  </body>
</html>

Step 4 : Thêm code sau vào routes/web.php

Route::get('view-records','StudViewController@index');

Step 5 : Vào http://localhost:8000/view-records để xem kết quả