Laravel – DB update

Update dữ liệu

Chúng ta có thể update dữ liệu Database với phương thức update() của DB facade. Cấu trúc như bên dưới.

Cấu trúc int update(string $query, array $bindings = array())
Thuộc tính $query(string) : Câu truy vẫn vào CSDL

$bindings(array) : Giá trị truyền vào câu query

Kết quả int
Mô tả Update dữ liệu vào Database

Ví dụ

Step 1 : Tạo controller StudUpdateController bằng lệnh command bên dưới.

php artisan make:controller StudUpdateController

Step 2 : Thêm code sau vào controller StudUpdateController vừa mới tạo.
app/Http/Controllers/StudUpdateController.php

<?php

namespace App\Http\Controllers;
use DB;
use Illuminate\Http\Request;

class StudUpdateController extends Controller
{
  public function index(){
    $users = DB::select('select * from student');
    return view('stud_edit_view',['users'=>$users]);
  }
  public function show($id) {
    $users = DB::select('select * from student where id = ?',[$id]);
    return view('stud_update',['users'=>$users]);
  }
  public function edit(Request $request,$id) {
    $name = $request->input('stud_name');
    DB::update('update student set name = ? where id = ?',[$name,$id]);
    echo "Record updated successfully.<br/>";
    echo '<a href = "/edit-records">Click Here</a> to go back.';
  }
}

Step 3 : Tạo 1 View resources/views/stud_edit_view.blade.php với nội dung bên dưới.

<html>
  <head>
   <title>View Student Records</title>
  </head>
 
  <body>

   <table border = "1">
     <tr>
      <td>ID</td>
      <td>Name</td>
      <td>Edit</td>
     </tr>
     @foreach ($users as $user)
     <tr>
      <td>{{ $user->id }}</td>
      <td>{{ $user->name }}</td>
      <td><a href = 'edit/{{ $user->id }}'>Edit</a></td>
     </tr>
     @endforeach
   </table>

  </body>
</html>

Step 4 : Tạo thêm 1 view khác là resources/views/stud_update.php với code sau:

<html>

  <head>
   <title>Student Management | Edit</title>
  </head>

  <body>
   <form action = "/edit/<?php echo $users[0]->id; ?>" method = "post">
     <input type = "hidden" name = "_token" value = "<?php echo csrf_token(); ?>">

     <table>
      <tr>
        <td>Name</td>
        <td>
         <input type = 'text' name = 'stud_name' 
           value = '<?php echo$users[0]->name; ?>'/>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan = '2'>
         <input type = 'submit' value = "Update student" />
        </td>
      </tr>
     </table>

   </form>

  </body>
</html>

Step 5 : Thêm code sau vào routes/web.php.

Route::get('edit-records','StudUpdateController@index');
Route::get('edit/{id}','StudUpdateController@show');
Route::post('edit/{id}','StudUpdateController@edit');

Step 6 : Vào http://localhost:8000/edit-records.

Step 7 : Click vào link edite, sẽ chuyển đến trang sửa nội dung.

Step 8 : Điền nội dung cần sửa vào input và nhấn update student để lưu lại