Laravel – Error và Log

Errors

Errorsexception được cấu hình sẵn khi bạn tạo một project. Thông thường khi phát triển dự án trên môi trường local, bạn cần thông báo lỗi ra để có thể khắc phục. Tuy nhiên, khi hoàn thành dự án, đưa website vào hoạt động bạn cần tắt chức năng này đi. Với Laravel bạn có thể thực hiện việc này dễ dàng qua qua biến APP_DEBUG trong file .env.

APP_DEBUG nhận 2 giá trị true hay false, trong trường hợp true, tức là sẽ thông báo lỗi nếu có, ngược lại sẽ hiện trang Error chung với thông báo ‘Whoops, looks like something went wrong.‘.

Khi APP_DEBUG có giá trị true, nếu có lỗi sẽ được thông báo:

APP_DEBUG có giá trị false, nếu có lỗi sẽ không được thông báo cụ thể:

Khi sửa đổi trong file .env bạn cần khởi động lại Laravel server để có hiệu lực.

Logging

Logging giúp ghi lại lịch sử hoạt động của ứng dụng, lỗi xảy ra. Để cấu hình việc ghi logging, bạn truy cập vào file config/loggin.php. Laravel hỗ trợ các kiểu ghi sau:

  • single
  • daily
  • slack
  • syslog
  • errorlog
  • custom
  • stack

Và nội dung logging được ghi lại trong thư mục storage/logs.