Laravel – Response

Response Cơ bản

Laravel có nhiều cách để trả về response từ các request. Response có thể được gửi bởi route hay controller. Ví dụ như Response về 1 chuỗi.

Ví dụ

Step 1 : Thêm code sau vào file routes/web.php.

Route::get('/basic_response', function () {
   return 'Hello World';
});

Step 2 : vào đường dẫn http://localhost:8000/basic_response để xem kết quả.

 

Gắn Headers

Chúng ta có thể đính kèm header bằng phương thức header().

return response($content,$status)
   ->header('Content-Type', $type)
   ->header('X-Header-One', 'Header Value')
   ->header('X-Header-Two', 'Header Value');

Ví dụ:

Step 1 : Thêm code sau vào file routes/web.php.

Route::get('/header',function(){
   return response("Hello", 200)->header('Content-Type', 'text/html');
});

Step 2 : Vào đường dẫn bên dưới http://localhost:8000/header

Gắn cookie

Có thể đính kèm cookie vào response thông qua phương thức withCookie(). Khi đính kèm cookie theo phương thức này, cookie sẽ được tự động đăng ký và mã hóa nên không thể đọc hay thay đổi từ phía người dùng.

Ví dụ

Step 1 : Thêm code vào sau vào routes/web.php.

Route::get('/cookie',function(){
   return response("Hello", 200)->header('Content-Type', 'text/html')
      ->withcookie('name','Virat Gandhi');
});

Step 2 : vào url bên dưới để xem kết quả.

http://localhost:8000/cookie

JSON Response

JSON response có thể được gửi bằng cách sử dụng phương thức json. Phương thức này sẽ tự động set header Content-Type application/json và chuyển đổi mảng thành json.

Step 1 : Thêm code vào sau vào routes/web.php.

Route::get('json',function(){
   return response()->json(['name' => 'Virat Gandhi', 'state' => 'Gujarat']);
});

Step 2 : Vào url bên dưới để xem kết quả.

http://localhost:8000/json