Laravel – Tổng quan

Giới thiệu

Laravel là một MVC PHP framework, được thiết kế cho lập trình viên cần bộ công cụ tạo một website đầy đủ chức năng một cách đơn giản. Laravel được viết bởi Taylor Otwell.

Laravel là một MVC framework (ModelView – Controller) với bundles, migrations, và Artisan CLI.

Laravel là framework mã nguồn mở, nó giúp tiết kiệm thời gian khi thiết kế một website. Không chỉ thế Laravel còn cung cấp các phương thức bảo mật, giúp website an toàn hơn.

Để sử dụng hiệu quả laravel, bạn cần có kiến thức về HTML, PHP

Ở đây mình dùng Laravel 5.6 để thực hiện các ví dụ, và dựa trên tài liệu tutorialspoint.com.

Yêu cầu hệ thống

Laravel phiên bản 5.6 yêu cầu:

  • PHP >= 7.1.3
  • OpenSSL PHP Extension
  • PDO PHP Extension
  • Mbstring PHP Extension
  • Tokenizer PHP Extension
  • XML PHP Extension
  • Ctype PHP Extension
  • JSON PHP Extension