Lấy thời gian từ hệ thống, tạo thời gian từ chuỗi

Nhóm hàm lấy thời gian, tạo thời gian được ứng dụng khá nhiều, như trong trường hợp bạn hiển thị thời gian hệ thống, tính toán, cộng trừ thời gian hết hạn của đơn hàng, chuyển đổi thời gian người dùng nhập vào…

Lấy-thời-gian-từ-hệ-thống,-tạo-thời-gian-từ-chuỗi

Mình chia việc này làm 2 nhóm. Nhóm 1 là các hàm lấy thời gian hệ thống. Nhóm thứ 2 là chuyển từ thời gian là chuỗi sang time trong trường hợp người dùng nhập từ form hay truy xuất từ CSDL lúc này sẽ trả về string.

Xem toàn bộ chuyên đề:

Để sử lý thời gian, cộng trừ thời gian thuận lợi, việc đầu tiên nên chuyển từ string thành timestamp (Số giây tại thời điểm hiện tại so với 00:00 ngày 01/01/1970 Tức là 1 số nguyên) sau đó cộng trừ hay thao tác và cuối cùng trả về kết quả định dạng.

Hàm lấy thời gian máy chủ

<?php
 getdate();
?>

Kết quả trả về là mảng gồm (seconds,minutes,hours,mday,wday,mon[int],year,yday,weekday,month[tring],0).

Ví dụ

<?php
 $getdate = getdate();

 /*
 Array
 (
   [seconds] => 6
   [minutes] => 21
   [hours] => 8
   [mday] => 27
   [wday] => 5
   [mon] => 10
   [year] => 2017
   [yday] => 299
   [weekday] => Friday
   [month] => October
   [0] => 1509085266
 )
 */
?>

Lấy thời gian máy chủ ra timestamp

<?php
 time();
?>

Ví dụ:

<?php
 $time = time();
 /*
  1509085426
 */
?>

Tạo thời gian timestamp từ thời gian nhập vào

<?php
 mktime($hour, $min, $second, $month, $day, $year); 
?>

Ví dụ:

<?php
 $mktime = mktime(13, 30, 56, 10, 27, 2017); 
 /*
  1509103856
 */
?>

Chuyển từ string sang time

<?php
echo(strtotime("now") . "<br>");
echo(strtotime("3 October 2005") . "<br>");
echo(strtotime("+5 hours") . "<br>");
echo(strtotime("+1 week") . "<br>");
echo(strtotime("+1 week 3 days 7 hours 5 seconds") . "<br>");
echo(strtotime("next Monday") . "<br>");
echo(strtotime("last Sunday"));
?>

Thời gian nhập vào sẽ là dạng tiếng anh, tuy nhiên bạn cần nhập đúng định dạng nếu sai sẽ không ra kết quả thời gian đúng. Để kiểm soát được vấn đề này, mình có thể tham khảo hàm bên dưới.

Chuyển từ string sang time với format

<?php
$time = date_parse_from_format('d/m/Y H:i:s', '18/10/2017 20:11:00');
?>

Kết quả trả về làm một mảng. Hàm này tuy dài hơn nhưng lại kiểm soát được định dạng nhập vào.

Kiểm tra một ngày nhập vào có hợp lệ không

Nếu bạn có một form để người dùng nhập ngày tháng năm. Thì việc đầu tiên bạn cần kiểm tra ngày tháng năm có hợp lệ không. Hay đơn giản bạn kiểm tra năm nhuận trở nên đơn gian là chỉ cần kiểm tra ngày 29/2 có đúng hay không thay vì kiểm tra những điều kiện của năm nhuận.

<?php
checkdate($month,$day,$year);
?>

Hàm này trả về false or true.

Tóm Lại

Để thao tác với thời gian, bạn nên chuyển đổi sang định dạng timestamp, lúc này số nguyên ngày là số giây so với mốc 01/01/1970. Và bạn có thể thực hiện tính toán, như cộng thêm 7 ngày (7 ngày tương  tương với 7*24*60*60), so sánh 2 ngày…