Nginx – Các lệnh command-line

Giống như nhiều services Linux khác. NGINX được điều khiển bởi giao diện dòng lệnh hoặc CLI. Chúng ta sẽ xem một số lệnh thường sử dụng khi dùng NGINX.

Kiểm tra trạng thái của NGINX service

sudo systemctl status nginx

Hay kiểm tra is active service

sudo systemctl is-active nginx

Start, Stop hay Reload nginx

sudo systemctl stop nginx
sudo systemctl start nginx
sudo systemctl reload nginx

Cùng với các lệnh systemctl, chúng ta cũng có thể sử dụng lệnh NGINX trực tiếp. Để có danh sách các param chúng ta có thể chạy

sudo nginx -h

Chúng ta có thể thử -t “test configuration and exit”

sudo nginx -t