Nginx – Cài đặt Maria DB

Chúng ta sẽ hoàn thành LEMP với việc cài đặt MariaDB. Trang chủ https://mariadb.org/

Chạy lệnh sau

sudo apt-get install mariadb-server mariadb-client

Sau khi cài đặt hoàn tất, chúng ta kiểm tra lại bằng systemctl

systemctl status mysqld.service

và version của mysql

mysql --version

Bảo mật cho MySQL

Nếu môi trường development thì bước này không quan trọng nhưng nếu là production bạn cần phải cài đặt bảo mật hơn cho MySQL như:

  • Set password cho root
  • Disable remote connections tới root
  • Xóa anonymous accounts Tất cả những gì bạn cần là chạy lệnh
mysql_secure_installation 

Đầu tiên nhấn enter để đặt password mới cho root. Và thực hiện đến hết

Tiếp theo, đang nhập vào mysql bằng user root và tạo một user khác cho ứng dụng chúng ta. Đồng thời tạo db cho user mới.

mysql -uroot -p

Nhập password đã tạo

Đầu tiên sẽ tạo DB nếu nó chưa tồn tại

create database if not exists ecntt;

Tiếp theo tạo user mới

create user if not exists 'admin';

gán quyền cho user đối với DB

grant all on ecntt.* to 'admin'@'localhost' identified by 'password';

Thoát user root và đăng nhập bằng user admin

exit;
mysql -uadmin -p

Bây giờ có thể dùng các lệnh của MySQL như:

show databases;
use ecntt;
show tables;