Nginx – Cài đặt Nginx trên Ubuntu Server

Trong khoá học này, mình sử dụng VM instance của Google Cloud cài đặt Ubuntu Server 18.04.

Đầu tiên, chúng ta cần chạy apt update để Ubuntu server có thông tin mới nhất về các packages có sẵn để cài đặt.

sudo apt update

Khi thông tin package đã được cập nhật, tiến hành nâng cấp hệ thống.

sudo apt upgrade

bây giờ bạn có thể cài đặt NGINX

sudo apt install nginx

Vì NGINX được cài đặt như một service nên bạn có thể dùng systemctl để kiểm tra NGINX service.

systemctl status nginx

Mở trình duyệt, truy cập ip của server.