Nginx – Cài đặt php

Khi nói đến website và web application người ta thường dùng Stack để mô tả môi trường của nó. Bao gồm 4 phần operating system, web server, database và scripting language

LAMP stack

 • Operating system : Linux
 • Web server : Apache
 • Database : MySQL, MariaDB
 • Scripting language : PHP, Python, hay Perl

LEMP : Linux

 • Operating system : Linux
 • Web server : Nginx (Nginx phát âm là E)
 • Database : MySQL, MariaDB
 • Scripting language : PHP, Python, hay Perl

Trước khi đi vào cài đặt PHP packages. Chúng ta cần update hệ thống.

sudo apt-get update

Và bây giờ chúng ta có thể cài đặt PHP packages.

sudo apt-get install php-fpm php-mysql

Nó sẽ cài đặt PHP-FPM (PHP FastCGI Process Manager). Và PHP MySQL package là gói cho phép PHP connect với MySQL database.

Khi quá trình cài đặt hoàn tất, chúng ta có thể kiểm tra phiên bản PHP đã được cài đặt bằng cách chạy:

php --version

PHP chúng ta sử dụng version 7.2.19

Tiếp theo chúng ta check PHP-FPM. PHP-FPM được cài như một service. Tên của nó là  php7.2-fpm (Do PHP của chúng ta version 7.2.x)

systemctl status php7.2-fpm

Tiếp theo chúng ta cần cấu hình cho NGINX giao tiếp với PHP service.

Mở file /etc/nginx/conf.d/ecntt.com.conf

sudo nano /etc/nginx/conf.d/ecntt.com.conf

Thêm location  block sau

location ~ \.php$ {
    include snippets/fastcgi-php.conf;
    fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.2-fpm.sock;
    fastcgi_intercept_errors on;
}

Save, test và reload lại NGINX

nginx -t
systemctl reload nginx

Cuối cùng chúng ta cần tạo một file info.php trong thư mục root của demo chúng ta.

echo "<?php phpinfo(); ?>" > /var/www/ecntt.com/info.php

vào url /info.php để test