Nginx – Cài đặt wordpress

a

Sau khi cài đặt xong LEMP, chúng ta sẽ cài 1 project nhỏ là wordpress để test lại toàn bộ LEMP của chúng ta.

Đầu tiên tạo thêm thư mục mới trong /var/www/ecntt.com/wordpress

mkdir /var/www/ecntt.com/wordpress

Download source wordpress từ trang chủ wordpress.org

cd ~
wget https://wordpress.org/latest.zip

Giải nén file vừa tải 

unzip -o latest.zip

Copy code vào thư mục /var/www/ecntt.com/wordpress

cp -r wordpress/* /var/www/ecntt.com/wordpress/

Và check lại code trong thư mục này

ls /var/www/ecntt.com/wordpress/

Vào url /wordpress 

Điền thông tin DB đã tạo ở bài trước.