Nginx – Cấu hình logs

Như bạn biết trong file /etc/nginx/nginx.conf đã cấu hình file logs.

sudo nano /etc/nginx/conf.d/ecntt.com.conf

Tuy nhiên một vấn đề đặt ra là nếu sử dụng tất cả chung file này thì khi cần tìm log của một vhost hay 1 url nào đó thì khá khó khăn.

Vì vậy bài này chúng ta sẽ config file log riêng cho file vhost hay 1 block location nào đó.

Mở lại file /etc/nginx/conf.d/ecntt.com.conf

    access_log /var/log/nginx/ecntt.com.access.log;
    error_log /var/log/nginx/ecntt.com.error.log;

Thêm 4 dòng config log vào

    access_log /var/log/nginx/ecntt.com.images.access.log;
    error_log /var/log/nginx/ecntt.com.images.error.log;

và trong block img

Save, test và reload lại nginx

nginx –t
systemctl reload nginx

Truy cập vào url / và /img để log ghi lại.

Kết quả

cd /var/log/nginx/
ls -ltr

nano ecntt.com.images.access.log

nano ecntt.com.access.log