Nginx – Đưa website vào thư mục root

Chúng ta đã cấu hình server. Tiếp theo chúng ta sẽ thêm website chúng ta vào thu mục root.

Ở đây mình sẽ dùng 1 template của bootstrap làm demo.

  • https://startbootstrap.com/themes/
  • https://github.com/BlackrockDigital/startbootstrap-freelancer/archive/gh-pages.zip

Chúng ta cần wget và unzip để tải và giải nén template, nếu bạn chưa có có thể cài 2 gói này.

apt list unzip wget

Ở đây chỉ có wget đã cài, unzip chưa cài, nên mình sẽ cài unzip trước.

apt-get install unzip -y

Download source code về thư mục home trước.

cd ~
wget https://github.com/BlackrockDigital/startbootstrap-freelancer/archive/gh-pages.zip

Kiểm tra file đã download

ls

Bây giờ chúng ta sẽ unzip file source code và copy vào thư mục root bài trước đã tạo.

unzip -o gh-pages.zip

cp -r startbootstrap-freelancer-gh-pages/* /var/www/ecntt.com/

vào thư mục ecntt.com kiểm tra lại.

cd /var/www/ecntt.com
ls

Vào IP của server chúng ta sẽ thấy trang web chúng ta