Nginx – File nginx.conf

Chúng ta hãy xem file cấu hình chính của NGINX, etc/nginx/nginx.conf.

Nhu cầu chỉnh sửa nginx.conf là rất hiếm, chúng ta sẽ xem xét file này.

nano /etc/nginx/nginx.conf

Trong file này, chúng ta sẽ thấy các setting cho NGINX được liệt kê dưới dạng một dòng hoặc trong các khối trên nhiều dòng trong dấu {}.

Trong khối http chúng ta chú ý.

Trong khối này có phần khai báo log mà chúng ta đã thấy ở bài trước.

access_log /var/log/nginx/access.log
error_log /var/log/nginx/error.log;

Ở đây, chỉ định file ghi log error và log access

Bên dưới, Chúng ta thấy file cấu hình chính sẽ include

include /etc/nginx/conf.d/*.conf
include /etc/nginx/sites-enabled/*

Như vậy để thêm các file cấu hình chúng ta có thể sử dụng các cách sau:

  • Thêm file bất kỳ trong folder sites-enabled
  • Thêm file .conf vào folder conf.d
  • Hoặc thêm file bất kỳ vào sites-available và symlink vào  folder sites-enabled

Sử dụng symlink từ sites enabled là phương pháp khá phổ biến. Tuy nhiên tôi thường dùng thư mục conf.d hơn vì nó giản hơn và dễ dàng.