Nginx – File và Folder

Sau khi cài đặt NGINX chúng ta có thể làm quen với các file và folder của NGINX.

Các thư mục chính

  • /etc/nginx
  • /var/log/nginx
  • /var/www

Trong đó

Thư mục cấu hình

/etc/nginx : thư mục lưu trữ toàn bộ cấu hình của nginx.

ls /etc/nginx

/etc/nginx/nginx.conf : file cấu hình chính

nano /etc/nginx/nginx.conf

conf.d, sites-available, and sites-enabled : Lưu trữ các file server, Tức là các file virtual host/ vhost

ls /etc/nginx/sites-available/

/etc/nginx/sites-available/default : đây là file configuration mặc định trang welcome NGINX

Thư mục Log

/var/log/nginx : lưu trữ file log nginx

ls /var/log/nginx

access.log : log truy cập  web servers

nano /var/log/nginx/access.log

error.log : log error.

Thư mục root

/var/www/html : Thư mục lưu trữ code.

Tuy nhiên khi tạo một vhost. chúng ta sẽ tạo một thư mục mới trong /var/www chứ không sử dụng thư mục này.