Nginx – Tạo page 403

Theo mặc định khi bị từ chối  403 page sẽ đc show ra.

Chúng ta có thể tạo custom page cho trang này theo nội dung mà chúng ta chọn.

Đầu tiên chúng ta tạo block location /deny để tạo ra url /deny bị từ chối truy cập.

Block này giúp chúng ta tạo ra 1 url /deny bị lỗi 403 để làm demo.

Save, test và reload lại nginx.

Vào url /deny sẽ hiển thị trang 403 mặc định.

Bây giờ chúng ta sẽ custom cho trang này.

Tạo trang 403 đơn giản sau. Bạn có thể sử dụng html, css. Mình chỉ in ra text nhỏ làm demo.

echo "403 Page" > /var/www/ecntt.com/403.html

Mở lại file config thêm code sau

    error_page 403 /403.html;
    location = /403.html {
        internal;
    }

Reload lại Nginx.

nginx -t
systemctl reload nginx

Và vào lại url /deny