Nginx – Tạo Virtual host cơ bản

Trước khi bắt đầu bài tiếp theo, chúng ta có thể xóa luôn config default của Nginx và sau đó sẽ tạo các virtual host

unlink /etc/nginx/sites-enabled/default

Kiểm tra lại thư mục sites-enabled và sites-available

ls /etc/nginx/sites-enabled/ -ltr
ls /etc/nginx/sites-available/ -ltr

Như vậy file config default vẫn còn ở thư mục sites-available nhưng không được link vào thư mục config của Nginx. Vì config này sẽ không còn được Nginx sử dụng.

chúng ta sẽ tạo một file .conf trong thư mục conf.d để tạo một vhost. Cách tốt nhất là chúng ta đặt tên file bằng với tên miền để dễ quản lý.

Tôi sẽ tạo file ecntt.com.conf với nội dung đơn giản sau

sudo nano /etc/nginx/conf.d/ecntt.com.conf

Chúng ta sẽ config port cho server là 80 và chỉ định thư mục root.

server {
        listen 80;
        root /var/www/ecntt.com;
}

Save và chạy lệnh test config vừa tạo.

nginx -t

Mọi thứ Ok. Bạn cần reload lại nginx

sudo systemctl reload nginx

Tiếp theo chúng ta cần tạo thư mục /var/www/ecntt.com và file index.html trong thư mục này để kiểm tra kết quả.

mkdir /var/www/ecntt.com
echo "Welcome" > /var/www/ecntt.com/index.html

Vào ip của server kiểm tra kết quả