Nginx – Tạo Virtual host nâng cao

Tiếp theo ta sẽ mở rộng thêm một số config khác.

Mở lại file config và lại như sau

server {
    listen 80 default_server;
    server_name ecntt.com www.ecntt.com;
    index index.html index.htm index.php;
    root /var/www/ecntt.com;
}

Trong đó

default_server : chỉ định config này sẽ là sẽ là default, Nếu không tìm được server name nào phù hợp thì Nginx sẽ sử dụng config này.

Server_name : Cấu hình config này áp dụng cho tên miền nào. Như vậy cùng một server bạn có thể cấu hình cho mỗi tên miền một config khác nhau, cũng như thư mục code khác nhau.

Index: sẽ khai báo những tên file nào sẽ được sử dụng làm index.

Bây giờ chúng ta test lại config và reload lại Nginx.

Trang welcome vẫn hoạt động bình thường