NodeJS – Cài đặt & cấu hình PM2

Chúng ta sẽ sử dụng PM2 để quản lý ứng dụng nodejs. PM2 sẽ giúp ứng dụng luôn hoạt động. Tải lại nếu without downtime.

Cài đặt PM2

Thực hiện lệnh sau, param -g sẽ cài pm2 toàn cục trên hệ thống của bạn

sudo npm install -g pm2

Quản lý Node.js Application bằng PM2

Start Application

Chạy lệnh sau để start ứng dụng của bạn

pm2 start app.js

Kiểm tra web trên port 8080

curl localhost:8080

PM2 sẽ run ứng dụng của chúng ta khi có sự cố. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần thêm pm2 và system startup

pm2 startup systemd

Như vậy sau khi khở động lại hệ thống, pm2 sẽ được khởi động và các ứng dụng sẽ hoạt động trở lại.