NodeJS – Cài đặt Node.js

Chúng tôi sẽ sử dụng phiên bản 10.x vì đó là phiên bản LTS hiện tại.

Trước tiên cài đạt NodeSource PPA

cd ~
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x -o nodesource_setup.sh

Chạy file nodesource_setup.sh

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x -o nodesource_setup.sh

Cài đặt nodejs

sudo apt-get install nodejs

Kiểm tra kết quả

nodejs –v
npm -v

Mặc định, khi cài nodejs, sẽ có npm. Tuy nhiên để một số npm packages hoạt động, bạn cần cài thêm build-essential

sudo apt-get install build-essential