NodeJS – Cài đặt SSL bằng cách sử dụng Let’s Encrypt và Certbot

Let’s Encrypt là Certificate Authority (CA) cung cấp và cài đặt SSL certificates miễn phí, từ đó có thể sử dụng https trên web server.

Tuy nhiên Let’s Encrypt chỉ cung cấp miễn phí 90 ngày, sau đó bạn phải re new lại chứng chỉ (miễn phí).

Certbot là ứng dụng giúp đơn giản hóa, tự động quá trình cài đặt Let’s Encrypt trên Apache và Nginx.

Chúng ta sẽ sử dụng Certbot để nhận và gia hạn SSL miễn phí, tự động.

Cài đặt Certbot

Đầu tiên thêm repository.

sudo apt-get install software-properties-common
sudo apt-get install dirmngr
sudo add-apt-repository ppa:certbot/certbot

Cài đặt Certbot trên server

sudo apt-get update
sudo apt install python-certbot-nginx

Như vậy Certbot đã được cài đặt.