NodeJS – Dùng Nginx như Reverse Proxy

Bây giờ ứng dụng của chúng ta đang chạy trên localhost với port 80, Chúng ta sẽ dùng Nginx như reverse proxy để ứng dụng chúng ta được kết nối với bên ngoài.

Mở và sửa file /etc/nginx/sites-available/default

sudo nano /etc/nginx/sites-available/default

Tìm và block location / {}

Và thay bằng nội dung sau

location / {
        proxy_pass http://localhost:8080;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection 'upgrade';
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_cache_bypass $http_upgrade;
    }

Khởi động lại nginx

sudo systemctl restart nginx

Kết quả