NodeJS – Tạo Application

Như vậy Node.js đã được cài đặt. Chúng ta sẽ tạo một project.

Chúng ta sẽ tạo một application đơn giản, bạn có thể thay thế bằng ứng dụng của bạn.

Vào thư mục home, tạo file app.js như bên dưới.

cd ~
nano app.js

code file app.js

#!/usr/bin/env nodejs

const http = require('http');

const server = http.createServer((req, res) => {
res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/plain'});
res.end('Hello from your app!\n');
});

server.listen(8080);

console.log('Server running at http://localhost:8080/');

Test app

Chạy file app.js để test app.

nodejs app.js

Vậy là ok, chúng ta nhấn CTRL+C để thoát.