NodeJS – Tổng Quan

Node.js là một công cụ mạnh mẽ để quản lý servers và build web applications. Ở khóa học này, chúng ta sẽ học các deploy ứng dụng lên server production với https.

Chúng ta sẽ sử dụng Nginx làm Reverse Proxy. Và dùng Let’s Encrypt.

Prerequisites

  • 1 VPS/Cloud Debian GNU/Linux 9
  • 1 domain đã DNS về server này.

Trong bài này, mình sẽ dùng VM instance của Google Cloud