PHP – Cài đặt

Để sử dụng PHP bạn có thể

  • Tìm một web host hỗ trợ PHP và MySQL.
  • Cài đặt web server trên máy tính và sau đó cài PHP, MySQL.

Web Host hỗ trợ PHP

  • Nếu máy chủ của bạn đã kích hoạt PHP, bạn không cần làm gì cả.
  • Chỉ cần tạo 1 file .php, đặt trong thư mục web. Server sẽ tự động biên dịch chúng.
  • Bạn không cần cài đặt thêm bất kì điều gì.
  • PHP miễn phí, nên nó thường được cài đặt sẵn trên Web Host.

Cài đặt PHP trên máy tính của bạn

  • Cài đặt một web server
  • Cài đặt PHP
  • Cài đặt database chẳng hạn MySQL.

Trang chủ, và hướng dẫn cài đặt  http://php.net/manual/en/install.php.