PHP – Câu lệnh điều kiện if…else…elseif

Câu lệnh điều kiện dùng để thực hiện hành động khác nhau dựa trên các điều kiện khác nhau.

Trong PHP, có các câu điều kiện sau

 • if : Thực thi code nếu điều kiện true.
 • if…else : Thực thi code nếu điều kiện true, và thực thi code khác nếu điều kiện false.
 • if…elseif….else : Thực thi code khác nhau với hơn 2 điều kiện.
 • switch : Chọn 1 khối code để thực hiện.

Câu lệnh if

Câu lệnh if thực hiện code nếu điều kiện đúng.

Cấu trúc

if (condition) {
  code to be executed if condition is true;
}

Ví dụ sau sẽ output kết quả “Have a good day!” nếu thời gian nhỏ hơn 20.

<?php
$t = date("H");

if ($t < "20") {
  echo "Have a good day!";
}
?>

Câu lệnh if…else

Câu lệnh if…else sẽ thực thi code nếu điều kiện true, và thực thi code khác nếu điều kiện false.

Cấu trúc

if (condition) {
  code to be executed if condition is true;
} else {
  code to be executed if condition is false;
}

Ví dụ sẽ output ra “Have a good day!” nếu thời gian hiện tại < 20 và nếu không thì output “Have a good night!”

<?php
$t = date("H");

if ($t < "20") {
  echo "Have a good day!";
} else {
  echo "Have a good night!";
}
?>

Câu lệnh if…elseif….else

Câu lệnh if…elseif….else thực hiện code khác nhau cho hơn 2 điều kiện.

Cấu trúc

if (condition) {
  code to be executed if this condition is true;
} elseif (condition) {
  code to be executed if this condition is true;
} else {
  code to be executed if all conditions are false;
}

Ví dụ sau sẽ output là “Have a good morning!” nếu thời gian < 10 nếu từ 10 đến dưới 20 thì kết quả là “Have a good day!“. Còn hơn thì “Have a good night!“.

<?php
$t = date("H");

if ($t < "10") {
  echo "Have a good morning!";
} elseif ($t < "20") {
  echo "Have a good day!";
} else {
  echo "Have a good night!";
}
?>

Câu lệnh switch

Câu lệnh switch sẽ được trình bày ở bài tiếp theo!