PHP – Câu lệnh switch

Câu lệnh switch được dùng để thực hiện các khối code khác nhau dựa vào điều kiện.

Dùng câu lệnh switch sẽ chọn 1 trong nhiều khối code để thực hiện.

Cấu trúc

switch (n) {
  case label1:
    code to be executed if n=label1;
    break;
  case label2:
    code to be executed if n=label2;
    break;
  case label3:
    code to be executed if n=label3;
    break;
  ...
  default:
    code to be executed if n is different from all labels;
}

Đầu tiên là một biểu thức ( Thường là biến) gán giá trị. Giá trị của biểu thức sau đó được so sánh với giá trị của mỗi trường hợp trong câu điều kiện. Nếu đúng, code trong trường hợp đó được thực thi. Dùng break để ngăn không cho thực hiện các trường hợp còn lại. default được thực hiện nếu không trường hợp nào đúng.

<?php
$favcolor = "red";

switch ($favcolor) {
  case "red":
    echo "Your favorite color is red!";
    break;
  case "blue":
    echo "Your favorite color is blue!";
    break;
  case "green":
    echo "Your favorite color is green!";
    break;
  default:
    echo "Your favorite color is neither red, blue, nor green!";
}
?>