PHP – Constants

Constants (Hằng số) cũng giống như biến. Nhưng khi một hằng số được defined (định nghĩa) thì không thể thay đổi hay undefined.

Một Constant là một định danh cho một giá trị. Và giá trị này không đổi trong script.

Tên hằng số phải bắt đầu bằng ký tự hay dấu gạch dưới(_) và không có ký hiệu $ ở đầu.

Không giống như biến, constants tự động là global.

Tạo một Constant

Để tạo một Constant, dùng function define().

Cấu trúc

define(name, value, case-insensitive)

Tham số

  • name: Tên của constant
  • value: Giá trị của constant
  • case-insensitive: Mặc định là false. Để chỉ địn tên constant có phân biệt hoa thường hay không.

Phân biệt hoa thường.

<?php
define("GREETING", "Welcome to W3Schools.com!");
echo GREETING;
?>

Không phân biệt hoa thường.

<?php
define("GREETING", "Welcome to W3Schools.com!", true);
echo greeting;
?>

Constants là Global

Constants tự động là global và có thể sử dụng bất kỳ đâu trong script.

<?php
define("GREETING", "Welcome to W3Schools.com!");

function myTest() {
    echo GREETING;
}
 
myTest();
?>