PHP – Cú pháp

PHP script được thực thi ở server và trả về kết quả HTML đến browser.

Cấu trúc cơ bản PHP

PHP script có thể đặt ở bất kỳ đâu trong document.

PHP script bắt đầu bằng <?php và kết thúc bằng ?>

<?php
// PHP code goes here
?>

Phần mở rộng mặc định của PHP file là .php

Một file PHP thông thường chứa HTML và PHP script.

Dưới đây là ví dụ 1 file php đơn giản, với hàm “echo” có sẵn trong PHP để xuất ra chữ “Hello World!” trên web.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>My first PHP page</h1>

<?php
echo "Hello World!";
?>

</body>
</html>

Chú ý: Các câu lệnh PHP kết thúc bằng dấu (;).

Comments trong PHP

Một comment trong PHP code là một dòng không được đọc/thực thi của chương trình. Nó chỉ hỗ trợ người đang đọc code.

Comment có thể được dùng:

  • Để một người khác hiểu code bạn viết.
  • Để bạn hiểu code mình đã viết sau một thời gian quay lại sửa chữa, xem lại…

PHP hỗ trợ các comment sau:

  • Dấu //, # cho comment từng hàng.
  • /*…*/ Cho block nhiều dòng hay trong 1 dòng.
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
// This is a single-line comment

# This is also a single-line comment

/*
This is a multiple-lines comment block
that spans over multiple
lines
*/

// You can also use comments to leave out parts of a code line
$x = 5 /* + 15 */ + 5;
echo $x;
?>

</body>
</html>

Chữ hoa và thường trong PHP

Tất cả keywords (if, else, while, echo, …), classes, functions, và functions do người dùng định nghĩa KHÔNG phân biệt hoa thường.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
ECHO "Hello World!<br>";
echo "Hello World!<br>";
EcHo "Hello World!<br>";
?>

</body>
</html>

Tất cả tên biến trong PHP phân biệt hoa thường.

Trong ví dụ bên dưới, chỉ có biến $color là có giá trị. Vì $color, $COLOR$coLOR là những biến khác nhau.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$color = "red";
echo "My car is " . $color . "<br>";
echo "My house is " . $COLOR . "<br>";
echo "My boat is " . $coLOR . "<br>";
?>

</body>
</html>