PHP – Data Types

Biến có thể lưu trữ nhiều loại dữ liệu khác nhau, các loại dữ liệu khác nhau có thể làm được nhiều việc khác nhau.

Biến PHP hỗ trợ các loại dữ liệu (data types) sau:

 • String
 • Integer
 • Float
 • Boolean
 • Array
 • Object
 • NULL
 • Resource
 • PHP String

PHP String

string là một chuỗi các ký tự, ví dụ “Hello world!“.

string có thể là bất kỳ text nào bên trong dấu ngoặc. Bạn có thể dùng ngoặc đơn hay kép.

<?php 
$x = "Hello world!";
$y = 'Hello world!';

echo $x;
echo "<br>"; 
echo $y;
?>

PHP Integer

Integer là số nguyên nằm giữa -2,147,483,648 và 2,147,483,647.

Quy tắt Integer

 • Một Integer phải có ít nhất 1 số.
 • Integer Không được chứa dấu thập phân.
 • Integer có thể là số dương hay âm.
 • Integer có thể là số thập phân, thập lục phân (bắt đầu là 0x), hay hệ bát phân (bắt đầu là số 0)

Bên dưới là số nguyên, hàm var_dump() trong php trả về cả value và type của biến.

<?php 
$x = 5985;
var_dump($x);
?>

PHP Float

Float là số với dấu thập phân hay số dạng mũ số.

<?php 
$x = 10.365;
var_dump($x);
?>

PHP Boolean

Boolean có 2 trạng thái là TRUE hay FALSE.

$x = true;
$y = false;

Booleans thường được dùng trong câu điều kiện.

PHP Array

Một mảng lưu trữ nhiều giá trị trong một biến.

Ví dụ biến $cars là một mảng. Hàm var_dump() trả về value và data type.

<?php 
$cars = array("Volvo","BMW","Toyota");
var_dump($cars);
?>

PHP Object

Object là một data type lưu trữ thông tin và cách xử lý dữ liệu đó.

Trong PHP Object phải được khai báo rõ ràng.

Đầu tiên, khai báo class của Object. Để làm điều này, dùng từ khóa class. 1 class là một cấu trúc có thể chứa propertiesmethods.

<?php
class Car {
  function Car() {
    $this->model = "VW";
  }
}

// create an object
$herbie = new Car();

// show object properties
echo $herbie->model;
?>

PHP NULL Value

NULL là 1 data type đặc biệt, chỉ có 1 giá trị NULL.

Một biến có data type NULL là một biết không có giá trị được gán.

Nếu một biến được tạo không có giá trị, nó sẽ được tự động gán giá trị là NULL.

<?php
$x = "Hello world!";
$x = null;
var_dump($x);
?>

PHP Resource

Là một kiểu dữ liệu đặc biệt, chứa tham chiếu đến một resource bên ngoài.

Một ví dụ dùng resource data type là database call.