PHP – echo và print

Trong PHP có 2 cách cơ bản để xuất kết quả đó là echo và print.

Câu lệnh echo trong PHP

Câu lệnh echo có thể dùng theo 2 cách echo hay echo().

Hiển thị văn bản

Văn bản được hiển thị có thể chứa HTML

<?php
echo "<h2>PHP is Fun!</h2>";
echo "Hello world!<br>";
echo "I'm about to learn PHP!<br>";
echo "This ", "string ", "was ", "made ", "with multiple parameters.";
?>

Hiển thị biến

<?php
$txt1 = "Learn PHP";
$txt2 = "W3Schools.com";
$x = 5;
$y = 4;

echo "<h2>" . $txt1 . "</h2>";
echo "Study PHP at " . $txt2 . "<br>";
echo $x + $y;
?>

Câu lệnh print trong PHP

Câu lệnh print có thể được sử dụng theo 2 cách print hay print().

Hiển thị text

Text có thể chưa HTML.

<?php
print "<h2>PHP is Fun!</h2>";
print "Hello world!<br>";
print "I'm about to learn PHP!";
?>

Hiển thị biến

<?php
$txt1 = "Learn PHP";
$txt2 = "W3Schools.com";
$x = 5;
$y = 4;

print "<h2>" . $txt1 . "</h2>";
print "Study PHP at " . $txt2 . "<br>";
print $x + $y;
?>