PHP – for Loops

Vòng lặp for được dùng khi bạn biết được số lần cần lặp lại.

Cấu trúc

for (init counter; test counter; increment counter) {
  code to be executed;
}

Tham số

 • init counter: Khởi tạo giá trị đếm của vòng lặp
 • test counter: Kiểm tra giá trị đếm mỗi lần lặp. Nếu TRUE tiếp tục. Nếu FALSE, kết thúc vòng lặp.
 • increment counter: Tăng giá trị đếm của vòng lặp.

Ví dụ vòng lặp hiển thị số từ 0 đến 10.

<?php 
for ($x = 0; $x <= 10; $x++) {
  echo "The number is: $x <br>";
} 
?>

Vòng lặp foreach

Vòng lặp foreach chỉ làm việc với mảng, dùng để lặp qua mỗi key/value của mảng.

Cấu trúc

foreach ($array as $value) {
  code to be executed;
}

Mỗi lần lặp qua, giá trị hiện tại của mảng được gán vào biến $value và lặp lại cho đến hết mảng.

<?php 
$colors = array("red", "green", "blue", "yellow"); 

foreach ($colors as $value) {
  echo "$value <br>";
}
?>