PHP – Functions

Sức mạnh thực sự của PHP là function, có có hơn 1000 function được xây dựng sẵn.

User Defined Function

Ngoài các function có sẵn, bạn có thể định nghĩa một function.

Một function là một khối code có thể được sử dụng nhiều lần trong chương trình.

Một function sẽ không được thực thi khi load.

Một function được thực thi khi gọi đến nó.

Tạo User Defined Function

Một user-defined function được tạo bắt đầu bằng function.

Cấu trúc

function functionName() {
  code to be executed;
}

Tên hàm có thể bắt đầu bằng chữ cái hay dấu gạch dưới (_). Không bắt đầu bằng số.

Tên hàm không phân biệt chữ hoa thường.

Thường đặt tên hàm theo chức năng của nó.

Trong ví dụ dưới đây chúng ta sẽ tạo function có tên là “writeMsg()“. Dấu mở ngoặc ( { ) cho biết bắt đầu code của function, và ( } ) cho biết kết thúc function. Chức năng function là xuất ra “Hello world!“. Để gọi function chỉ cần viết tên của nó “writeMsg();

<?php
function writeMsg() {
  echo "Hello world!";
}

writeMsg(); // call the function
?>

Function có tham số

Thông tin có thể được truyền đến function thông qua các tham số. Một tham số cũng giống như một biến.

Đối số nằm sau tên function, trong dấu ngoặc đơn. Bạn có thể truyền vào nhiều tham số nếu muốn. Các tham số cách nhau đấu phẩy (,).

Ví dụ sau chúng ta có function với tham số $fname. Khi function familyName() được gọi, chúng ta cũng truyền vào nó một tên, và tên này được sử dụng trong function. Kết quả in ra tên khác nhau nhưng cùng 1 function.

<?php
function familyName($fname) {
  echo "$fname Refsnes.<br>";
}

familyName("Jani");
familyName("Hege");
familyName("Stale");
familyName("Kai Jim");
familyName("Borge");
?>

Ví dụ sau một function với 2 tham số ($fname$year)

<?php
function familyName($fname, $year) {
  echo "$fname Refsnes. Born in $year <br>";
}

familyName("Hege", "1975");
familyName("Stale", "1978");
familyName("Kai Jim", "1983");
?>

Giá trị mặc định của tham số

Ví dụ sau về cách sử dụng giá trị mặc định của tham số. Nếu chúng ta gọi function setHeight() không tham số nó sẽ lấy giá trị mặc định của tham số.

<?php
function setHeight($minheight = 50) {
  echo "The height is : $minheight <br>";
}

setHeight(350);
setHeight(); // will use the default value of 50
setHeight(135);
setHeight(80);
?>

Functions – Return

Để function trả về 1 giá trị, sử dụng lệnh return.

<?php
function sum($x, $y) {
  $z = $x + $y;
  return $z;
}

echo "5 + 10 = " . sum(5, 10) . "<br>";
echo "7 + 13 = " . sum(7, 13) . "<br>";
echo "2 + 4 = " . sum(2, 4);
?>